Statut

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Fundacja nosi nazwę Fundacja na rzecz dzieci i osób z autyzmem AUTYZMOWCY, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 9 października 2012 roku, z woli fundatora:

Lidii Rogowskiej

i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 21/84, poz. 97 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§ 3.

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Siedziba Fundacji znajduje się w mieście Garwolin, gdzie mieści się Zarząd Fundacji.

§ 5.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.

§ 6.

Ze względu na cele nadzór nad Fundacją sprawuje MINISTER PRACY I POLITYKI SPOZŁECZNEJ, STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, ośrodki.

3. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego oraz w spółkach prawa handlowego w tym, w spółkach z udziałem zagranicznym.

ROZDZIAŁ II.

CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 8.

Celem Fundacji jest realizowanie zadań w zakresie:

1. niesienia pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;

2. udzielania wsparcia ich rodzinom;

3. prowadzenia kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;

4. promocji problemu i potrzeb osób nim dotkniętych oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;

5. rzecznictwa interesów i praw dzieci i osób dorosłych z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;

6. tworzenia warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem w ich najbliższym środowisku- domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym. Wyrównywanie szans dla dzieci, osób z autyzmem i ich rodzin;

7. wspierania działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem;

8. propagowania wiedzy o autyzmie;

9. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom dzieci z autyzmem i osobom z autyzmem umożliwiająca przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans rodziców dzieci i dzieci z autyzmem jak i osób z autyzmem:

§ 9.

Cele wymienione w § 8 Fundacja może realizować poprzez:

realizowanie programów na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin;

organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;

współpracę z organizacjami i instytucjami pracującymi z dziećmi i osobami dorosłymi z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;

prowadzenie szkoleń w szczególności dla rodziców, profesjonalistów, nauczycieli, lekarzy i wolontariuszy pracujących z dziećmi i osobami dorosłymi z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;

prowadzenie doradztwa dla rodzin, organizacji i instytucji zajmującymi się dziećmi i osobami dorosłymi z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;

działania promocyjne i edukacyjne dotyczące autyzmu i potrzeb dotkniętych nim osób adresowane do decydentów, administracji i opinii publicznej;

współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami, urzędami, spółkami i bankami w celu pozyskiwania funduszy na cele statutowe;

organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania funduszy na pomoc dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;

udzielanie zapomóg, stypendiów i innych form wsparcia finansowego;

doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem;

badania i analizy rynku pracy i edukacji w tym w szczególności dotyczące osób niepełnosprawnych;

wsparcie psychologiczno-doradcze dla pozostających bez zatrudnienia, poszukujących pracy osób niepełnosprawnych;

dążenie do stworzenia ośrodka pobytu stałego dla osób z autyzmem.

§ 10.

Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ III.

ORGANY FUNDACJI

§ 11.

Organami Fundacji są:

Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego statutu Radą,

Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego statutu Zarządem.

§ 12.

W żadnym przypadku nie można jednocześnie łączyć członkostwa w organach Fundacji.

Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza z możliwości wchodzenia w skład Rady.

Fundatorzy mogą wejść w skład organów Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 13.

Rada jest organem o uprawnieniach: inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych.

§ 14.

Rada składa się od 3 do 9 osób.

Pierwszy skład Rady, działający na podstawie niniejszego statutu powołują Fundatorzy Fundacji.

Kolejne zmiany w składzie osobowym Rady dokonywane są przez Radę.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

§ 15.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.

4. Przewodniczący Rady w szczególności:

a. ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Rady;

b. przewodniczy posiedzeniom Rady;

c. reprezentuje Radę na zewnątrz;

d. inicjuje i organizuje prace Rady.

§ 16.

Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu z głosem doradczym oraz prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada.

Decyzje Rady we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji podejmowane są w formie uchwał.

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w pkt. 6 tego paragrafu.

W sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji Rada w formie uchwały podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

Każda osoba wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 17.

Rada w szczególności:

zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne programy i wieloletnią strategię działania Fundacji oraz nadzoruje ich realizację;

rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Fundacji oraz udziela mu absolutorium;

odwołuje Zarząd w przypadku nie udzielenia mu absolutorium i na jego miejsce powołuje nowy skład Zarządu;

rozpatruje zmiany w składzie osobowym Zarządu na wniosek Zarządu;

uchwala i zmienia Regulamin Rady;

uchwala komunikaty i rezolucje związane z działalnością Fundacji;

występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

na wniosek Zarządu podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, o utworzeniu oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 18.

Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w przypadkach:

a. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie uczestniczenia w posiedzeniach;

b. trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwająca ponad 1 rok;

c. istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Rady;

d. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji;

e. zaistnienie innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady.

Nowych członków powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady.

§ 19.

Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w odrębnych przepisach regulujących wynagradzanie osób kierujących podmiotami prawnymi.

Zarząd określa zasady zwrotu kosztów lub wynagrodzenia dla członków Rady z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 1.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 20.

Zarząd liczy od 2 do 5 osób.

Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje: Prezesa i Wiceprezesa.

Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje Członka Zarządu.

§ 21.

Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji i odpowiada przed Radą za realizację jej celów statutowych.

§ 22.

Zarząd w szczególności:

reprezentuje Fundację na zewnątrz,

opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany i strategie działania Fundacji, uwzględniając wnioski Rady w tym zakresie;

zarządza majątkiem i funduszami Fundacji;

przyjmuje subwencje, darowizny, dotacje, spadki i zapisy;

ustala regulamin Zarządu i biura Fundacji i ich zmiany;

tworzy i likwiduje zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne;

powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze;

prowadzi politykę kadrową w Fundacji, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;

konstytuuje skład osobowy Zarządu;

przygotowuje i składa Radzie roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności Fundacji;

może uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, z prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada;

występuje do Rady z wnioskiem dotyczącym zmiany w składzie osobowym Zarządu;

zgłasza Radzie wniosek w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, o utworzeniu oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 23.

Zarząd odbywa co najmniej cztery posiedzenia w ciągu roku kalendarzowego.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu.

§ 24.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu, z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w postanowieniach niniejszego statutu.

§ 25.

Przy podejmowaniu uchwał Zarządu każdy Członek Zarządu w głosowaniu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa a podczas jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.

§ 26.

Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.

Kolejne zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Rada na wniosek Zarządu, z wyjątkiem nie udzielenia przez Radę absolutorium, kiedy to Rada może odwołać skład całego Zarządu i powołać nowy skład Zarządu.

Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

Złożenie wniosku do Rady i odwołanie przez Radę osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić w przypadku:

a. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nie uczestniczenia w posiedzeniach;

b. utraty kontaktu z osobą wchodzącą w skład Zarządu przez okres dłuższy niż rok,

c. istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Zarządu;

d. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji;

e. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu.

§ 27.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, wymagają podpisu jednego Członka Zarządu.

§ 28.

Do przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniona jest każda osoba wchodząca w skład Zarządu.

§ 29.

Fundatorzy Fundacji mogą wchodzić w skład organów Fundacji.

ROZDZIAŁ IV.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 30.

Majątkiem Fundacji są środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji i wynoszą 5.000 zł.

§ 31.

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne środki finansowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 32.

Fundacja czerpie środki finansowe z:

Darowizn, spadków, dotacji, zapisów i subwencji.

Dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych i promocyjnych.

Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.

Dywidendy z akcji i z udziałów.

Odsetek od lokat kapitałowych, obligacji i innych papierów wartościowych.

§ 33.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 34.

Dochody Fundacji muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
Fundacja wszelkie wpływy przeznacza na realizację celów statutowych. Zabrania się w szczególności:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

§ 35.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

ROZDZIAŁ V.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 36. Fundacja prowadzi:

a. nieodpłatną działalność pożytku publicznego,

b. odpłatną działalność pożytku publicznego.

ZMIANA STATUTU.

§ 37.

Zmiana statutu nie może prowadzić do istotnych zmian w celach Fundacji i pozostawać w sprzeczności z wolą Fundatora.

§ 38.

Zmiany w Statucie Fundacji Rada dokonuje na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 39.

Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej wymaga uprzedniej zmiany statutu Fundacji w celu określenie jej zakresu i zasad prowadzenia.

§ 40.

Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach działania.

§ 41.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.

§ 42.

Rada przekazuje majątek pozostały po likwidacji Fundacji organizacjom bądź instytucjom o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.

§ 43.

Treść statutu Fundacji przyjęta w Garwolinie dnia 09-10-2012 r. z późniejszymi zmianami.